Ana Sayfa > Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi

YÖNERGE (2018/1)

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı teşkilatındaki gizlilik dereceli görevlerde çalışacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ait usul ve esasları tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2-
(1) Bu Yönerge, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı teşkilatındaki gizlilik

dereceli görevlerde çalışan ve gizlilik dereceli görevlerde bulunan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve gizlilik derecelerinin sınıflandırılması

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; kavramların tanımları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; gizlilik dereceleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilmiştir.

Genel Esaslar
MADDE 5-
(1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri Personel ve Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel hakkında Ek-1’de yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ilgili tarafından bilgisayar ortamında silinti, kazıntı, kısaltma yapılmaksızın doldurularak imzalandıktan sonra birim amirince onaylanmasını müteakip Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel

MADDE 6- Başkanlıkta mevcut bulunan her türlü unvan ve kadrolarda bulunanlar, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen kadro, pozisyon ve görevlere atanacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usulü
MADDE 7- (1) Bu Yönerge kapsamına giren Başkanlık teşkilatında gizlilik dereceli görevlerde çalışan

personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşağıdaki usullerde yapılır.

a) Başkanlık emrine ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atananlarda;

1) Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kişinin nüfus cüzdan sureti ve adli sicil kaydı temin edilir. Yönergenin ek’ indeki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu bilgisayar ortamında üç nüsha olarak doldurulur.

2) Sorular, nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler açıkça yazılmak suretiyle noksansız cevaplandırılır. Formlara kişinin son altı ay içinde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılır.

3) Üç nüsha hazırlanan formlar bir istek yazısı ekinde; kişinin ikamet ettiği İl Valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığına veya Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, ilgisine göre olmak üzere gönderilir.

4) Formların bir nüshası kişinin özlük dosyasında muhafaza edilir. Başkanlık gizlilik dereceli birim ve kısımlardaki kadrolarında göreve başlayan personelin daha önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmışsa gerek görülmedikçe yeniden soruşturma yapılmaz.

b) Mevcut personelin gizlilik dereceli görevlerde çalıştırılması halinde;

1) İlgili birim amiri; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep ettiği personel hakkında üç nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu “a” bendine göre tanzim eder ve adli sicil raporuyla beraber istek yazısı ekinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını başlatacak makama gönderir. Talepte bulanan amirlik bir nüshasını kendi biriminde alıkoyar.

2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını başlatacak makam, istek yazısı ekinde kendisine gelen üç nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, nüfus cüzdanı sureti ve adli sicil kaydını yeni bir istek yazısına bağlayarak “a” bendinde belirtilen makamlara gönderir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
MADDE 8- (1) Başkanlık gerekli görülen hallerde kurum kadro ve unvanlarında görev yapan personel

hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isteyebilirler.

Gizlilik
MADDE 9-
(1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her aşamasında kesinlikle gizliliğe

uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz.

Sorumluluk
MADDE 10-
(1) Başkanlığın ilgili birim amirleri bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması

ve arşiv araştırmasını yaptırmaktan sorumludur.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı yürütür.

 

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi'ni buradan indirebilirsiniz.
- Güvenlik soruşturması formunu buradan indirebilirsiniz.